مهندس صدری خبر داد: 5 درصد به مجموع بسته های تمام مشترکین اینترنت مخابرات اضافه می شود

مهندس صدری خبر داد: 5 درصد به مجموع بسته های تمام مشترکین اینترنت مخابرات اضافه می شود


مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: به دلیل قطعی پیش آمده در ماه های گذشته و مغایرت های احتمالی موجود در حجم مصرفی مشترکین ، 5 درصد به حجم بسته های اینترنت اختصاص داده شده به مشترکین مخابرات، بدون دریافت وجه اضافه...