جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت بهمن ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 20565 20901 336
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 42.5 0.2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5406 5426 20
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.3 34.2 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 48026 48291 265
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 98.6 98.6 0
7  سایت BTS تعداد 25 29 4
8  سایت دیتا  تعداد 16 17 1
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3018 3912 894
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 0
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0
16 فیبر نوری کیلومتر 101 118 16
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟