جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت فروردین سال 95      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت فروردین ماه 95 عملکردابتدای سال 95 لغایت فروردین   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان یزد به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 316408 325960 326410 450   527729 61.9
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 50.0 51.5 51.51 0   49.0 105.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9409 9692 9734 42   66686 14.6
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 58.3 58.5 58.5 0   41.5 140.8
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 701476 689327 689327 0   1073482 64.2
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 113.2 113.6 113.6 0   99.9 113.7
7  سایت BTS تعداد 244 363 370 7   721 51.3
8  سایت دیتا  تعداد 49 51 51 0   208 24.5
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 52407 61913 62327 414   94611 65.9
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 20 20 20 0   150 13.3
11 سایت GSM روستائی تعداد 6 6 6 0   72 8.3
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 31 31 31 0   795 3.9
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 43 43 43 0   66 65.2
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟