جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت فروردین سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت فروردین ماه 95 عملکردابتدای سال 95 لغایت فروردین
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 38986 40335 40422 87
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.2 42.8 42.8 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3487 3610 3620 10
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.5 32.3 32.3 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 82820 80486 80486 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 89.2 89.2 89.2 0
7  سایت BTS تعداد 38 50 50 0
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 16 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 5795 6310 6326 16
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 11 11 11 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 4 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 42 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟