جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت فروردین سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت فروردین ماه 95 عملکردابتدای سال 95 لغایت فروردین
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 20565 21322 21362 40
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.3 43.3 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5406 5603 5609 6
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.3 35.3 35.3 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 48026 47356 47356 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 98.6 98.6 98.6 0
7  سایت BTS تعداد 25 31 31 0
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 16 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3018 3888 3929 41
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 5 0
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 49 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 3 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟