جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت فروردین سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت فروردین ماه 95 عملکردابتدای سال 95 لغایت فروردین
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17173 17186 13
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 38 37.7 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2532 2531 -1
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 25.0 25.0 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 43049 42092.568 42093 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.129125 96.1 0
7  سایت BTS تعداد 34 41 42 1
8  سایت دیتا  تعداد 8 11 11 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 4080 4109 29
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 7 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 42 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 3 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟