جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت اردیبهشت ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93  پایان سال 94 وضعیت لغایت اردیبهشت  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت اردیبهشت ماه
1  منصوبه تلفن ثابت شماره     39089 809
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 28964 29545 29593 48
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 66.0 67.9 68.1 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 17674 18023 18040 17
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 65.4 67.3 67.5 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 44244 42968 42968 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 100.8 101.8 101.8 0
7  سایت BTS تعداد 42 48 51 3
8  سایت دیتا  تعداد 34 35 35 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2690 3284 3324 40
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 32 32 32 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 13 13 13 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 250 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟