جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت اردیبهشت ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال88 پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت اردیبهشت  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت اردیبهشت ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 19671 24532 25437 25538 101
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 45 55.8 57.9 58.2 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 8620 9560 9717 9723 6
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 50 64.9 67.3 67.3 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 18215 45241 44903 44903 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 39 102.9 103.6 103.6 0
7  سایت BTS تعداد 24 39 44 47 3
8  سایت دیتا  تعداد 8 18 18 18 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 0 2583 3156 3194 38
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 0 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 136 70 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 1 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟