جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت اردیبهشت ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93  پایان سال 94 وضعیت لغایت اردیبهشت  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت اردیبهشت ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 12918 13712 13762 50
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 41.2 42.8 42.8 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5872 6196 6210 14
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 42.5 44.2 44.2 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 27956 27148 27148 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 88.6 88.6 88.6 0
7  سایت BTS تعداد 19 23 24 1
8  سایت دیتا  تعداد 11 11 11 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1972 2380 2397 17
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 10 10 10 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 10 10 10 0
13  روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل) تعداد 56 57 57 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟