جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت اردیبهشت ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت اردیبهشت  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت اردیبهشت ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11645 11978 12025 47
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 31.5 31.8 32 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3775 3841 3848 7
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.05 27.447 27.443 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 21578 22671 22671 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 58.2 58.2 58.2 0
7  سایت BTS تعداد 26 28 28 0
8  سایت دیتا  تعداد 15 15 15 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2138 2625 2621 -4
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 119 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟