جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت خرداد ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت خرداد  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت خرداد ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 316408 325960 328335 2375
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 50.0 51.5 51.66 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9409 9692 9814 122
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 58.3 58.5 58.5 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 701476 689327 728441 39114
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 113.2 113.6 113.6 0
7  سایت BTS تعداد 244 363 371 8
8  سایت دیتا  تعداد 49 51 49 -2
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 52407 61913 62996 1083
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 20 20 20 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 6 6 6 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 31 31 31 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 43 43 43 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟