جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت خرداد ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت خرداد  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت خرداد ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17173 17339 166
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 38 37.9 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2532 2550 18
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 25.0 25.0 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 43049 42093 42093 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.1 96.1 0
7  سایت BTS تعداد 34 41 44 3
8  سایت دیتا  تعداد 8 11 11 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 4080 4233 153
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 7 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 42 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 3 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟