جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت خرداد ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت خرداد  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت خرداد ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 34100 35534 35787 253
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.6 43.8 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4470 4575 4648 73
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.2 32.1 32.5 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 67992 65987 65987 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 84.3 84.3 84.3 0
7  سایت BTS تعداد 60 74 74 0
8  سایت دیتا  تعداد 22 24 24 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 4362 5649 5817 168
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 11 11 11 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 4 4 4 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟