جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت خرداد ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت خرداد  ماه  95 عملکردابتدای سال 95 لغایت خرداد ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11645 11978 12049 71
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 31.5 31.8 32 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3775 3841 3859 18
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.05 27.447 27.495 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 21578 22671 22671 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 58.2 58.2 58.2 0
7  سایت BTS تعداد 26 28 29 1
8  سایت دیتا  تعداد 15 15 15 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2138 2625 2656 31
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 119 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟