خرداد ماه 95  وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت  
        شرکت سهامی مخابرات استان یزد          
عملکرد ابتدای سال 95 لغایت خرداد ماه وضعیت لغایت خرداد ماه 95 وضعیت پایان سال   94 واحد عنوان شاخص ردیف‌  
3715 530641 526926 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1  
0 49.2 49.0 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2  
0 51.66 52 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3  
-15 1477 1492 تعداد  تلفن همگانی 4  
0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5  
39114 1112596 1073482 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6  
3.2 103.1 99.9 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7  
0 156 156 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8  
51 51 51 سایت uso    
1889 122476 120587 پورت  منصوبه 9  
1877 98136 96259 دایرشده  10  
8127 87985 79858 منصوبه شرکتهای PAP 11  
1299 66574 65275 دایرشده  12  
371 66955 66584 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی    
0.1 41.6 42 درصد ضریب نفوذ روستائی    
0 114 114 تعداد دفاتر ICT روستائی    
0 795 795 تعداد روستاهای دارای ارتباط 13  
0 0.71 0.72 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 14  
                   
            اطلاعات عمومی  
                   
تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
 
363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807 کشور
268 43 19 21 10 _ 1078945   استان
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟