جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 316408 325960 9552
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 50.0 51.55 1.5
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9409 9692 283
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 58.3 58.5 0.2
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 701476 689327 -12149
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 113.2 113.6 0.4
7  سایت BTS تعداد 244 363 119
8  سایت دیتا  تعداد 49 51 2
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 52407 61913 9506
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 20 20 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 6 6 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 31 31 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 43 43 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان
  2462 633625 4 2 4
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟