جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 38986 40335 1349
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.2 42.8 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3487 3610 123
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.5 32.3 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 82820 80486 -2334
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 89.2 89.2 0
7  سایت BTS تعداد 38 50 12
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 5795 6310 515
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 11 11 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت   تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  5084 94513   5 49
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟