جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1  منصوبه تلفن ثابت شماره   39089 809
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 28964 29545 581
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 66.0 67.9 1.9
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 17674 18023 349
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 65.4 67.3 1.9
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 44244 42968 -1276
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 100.8 101.8 1.0
7  سایت BTS تعداد 42 48 6
8  سایت دیتا  تعداد 34 35 1
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2690 3284 594
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 32 32 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 13 13 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
       
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  5717 37671 3 10 290
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟