جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت پایان سال 94
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 20565 21322 757
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.3 1.0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5406 5603 197
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.3 35.3 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 48026 47356 -670
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 98.6 98.6 0
7  سایت BTS تعداد 25 31 6
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3018 3888 870
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 0
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان
  5510 49348 2 2 4
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟