جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت پایان  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17173 477
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 37.8 0.3
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2532 46
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 25.0 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 43049 42093 -956
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.1 0
7  سایت BTS تعداد 34 41 7
8  سایت دیتا  تعداد 8 11 3
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 4080 677
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد روستاهای دارای جمعیت
  8401 ### 1 52
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟