جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 24532 25437 905
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 55.8 57.9 2.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9560 9717 157
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.9 67.3 2.4
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 45241 44903 -338
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 102.9 103.6 0.7
7  سایت BTS تعداد 39 44 5
8  سایت دیتا  تعداد 18 18 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2583 3156 573
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  6776 43909 1 5 81
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟