جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 12918 13712 794
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 41.2 42.8 2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5872 6196 324
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 42.5 44.2 2
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 27956 27148 -808
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 88.6 88.6 0
7  سایت BTS تعداد 19 23 4
8  سایت دیتا  تعداد 11 11 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1972 2380 408
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 10 10 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 10 10 0
13  روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل) تعداد 56 57 1
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان
  1799 32107 2 2 2
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟