جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 34100 35534 1434
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.6 1.3
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4470 4575 105
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.2 32.1 0.9
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 67992 65987 -2005
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 84.3 84.3 0.0
7  سایت BTS تعداد 60 74 14
8  سایت دیتا  تعداد 22 24 2
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 4362 5649 1287
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 11 11 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 4 4 0
           
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  23662 81638 3 5 101
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟