پایان سال 95 وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت  
        شرکت سهامی مخابرات استان یزد          
عملکردسال95 وضعیت پایان سال 95 وضعیت پایان سال   94 واحد عنوان شاخص ردیف‌  
10586 537512 526926 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1  
0 49.2 49.0 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2  
0 52 52 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3  
-2 1490 1492 تعداد  تلفن همگانی 4  
0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5  
86216 1159698 1073482 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6  
6.2 106.2 99.9 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7  
13 169 156 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8  
51 51 51 سایت uso 9  
24139 144726 120587 پورت  منصوبه 10  
9487 105746 96259 دایرشده  11  
21816 101674 79858 منصوبه شرکتهای PAP 12  
8191 73466 65275 دایرشده  13  
1102 67686 66584 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی 14  
0.0 41.5 41.5 درصد ضریب نفوذ روستائی 15  
0 795 795 تعداد روستاهای دارای ارتباط 16  
0 0.69 0.72 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 17  
                   
            اطلاعات عمومی  
                   
تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
 
363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807 کشور
268 43 19 21 10 _ 1092497   استان
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟