جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت پایان  سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 40335 41385 1050
2 ضریب نفوذ  درصد 42.4 43.2 0.8
3  مراکز  تعداد 11 11 0
4 تلفن همراه   مشغول بکار شماره 80486 81130 644
5 ضریب نفوذ  درصد 84.4 84.2 0.0
6  سایت BTS تعداد 50 76 26
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 15 16 1
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 8247 10639 2392
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 6453 6710 257
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3610 3634 24
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 45.6 45.3 0.0
13 فیبرنوری کیلومتر 156 180 24
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟