جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت اسفند ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 29545 30140 595
2 ضریب نفوذ  درصد 67.9 70 2.0
3  مراکز  تعداد 32 32 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 42968 44250 1282
5 ضریب نفوذ  درصد 101.8 103 0.8
6  سایت BTS تعداد 48 61 13
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 34 34 0
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 4828 5520 692
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 3430 3877 447
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 18023 18277 254
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 71.2 73 1.7
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟