جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت اسفند ماه  سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 21322 21504 182
2 ضریب نفوذ  درصد 43 43 0.0
3  مراکز  تعداد 15 15 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 47356 49420 2064
5 ضریب نفوذ  درصد 98.6 98.9 0.3
6  سایت BTS تعداد 31 39 8
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 16 17 1
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 4634 5424 790
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 3985 4395 410
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5603 5627 24
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 36.8 36.4 0.0

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟