جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت اسفند ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 17173 17662 489
2 ضریب نفوذ  درصد 37.8 38 0.3
3  مراکز  تعداد 7 7 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 42093 43947 1855
5 ضریب نفوذ  درصد 95.0 94.7 0.0
6  سایت BTS تعداد 41 55 14
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 11 11 0
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 5636 5136 0
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 4176 4549 373
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2532 2553 21
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.4 24.4 0.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟