جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت اسفند ماه 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 25437 25924 487
2 ضریب نفوذ  درصد 57.9 59 1.2
3  مراکز  تعداد 15 15 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 44903 46853 1950
5 ضریب نفوذ  درصد 103.6 107 3.3
6  سایت BTS تعداد 44 57 13
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 18 19 1
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 4430 4656 226
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 3256 3479 223
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9717 9793 76
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 67.3 69 1.3
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟