جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت اسفند ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 13712 13994 282
2 ضریب نفوذ  درصد 42.8 43 0.0
3  مراکز  تعداد 10 10 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 26466 27267 801
5 ضریب نفوذ  درصد 84.7 83 0.0
6  سایت BTS تعداد 23 34 11
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 11 13 2
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 3227 3264 37
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 2460 2683 223
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 57 57 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 6196 6288 92
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 44.2 44.0 0.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟