جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت اسفند سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 35534 36788 1254
2 ضریب نفوذ  درصد 43.6 45 1.0
3  مراکز  تعداد 15 15 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 65987 67740 1753
5 ضریب نفوذ  درصد 82.3 82.1 0.0
6  سایت BTS تعداد 72 100 28
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 24 28 4
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 7613 10376 2763
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 5649 6534 885
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4575 4946 371
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 69.9 73.7 3.8
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟