جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت اسفند ماه سال 95
  عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
  تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 11948 11992 44
  ضریب نفوذ  درصد 31.4 31.4 0
   مراکز  تعداد 15 15 0
  ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 22671 23749 1078
  ضریب نفوذ  درصد 58.2 62 3.9
   سایت BTS تعداد 28 40 12
  ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 15 15 0
  منصوبه پورت پرسرعت پورت 3370 3472 102
  مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 2715 3041 326
  ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 0
  مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3841 3841 0
  ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.4 27.4 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟