وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان سال 82

اداره برنامه‌ريزي و آمار

 

عملكرد

سال82

وضعيت پايان سال82

وضعيت پايان سال 81

وضعيت پايان سال 80

وضعيت پايان سال 79

وضعيت پايان سال 78

وضعيت پايان سال 77

واحد

عنوان شاخص

رديف

61

133

123

103

87

86

83

تعداد

مراكز تلفن ثابت

1

26847

288699

261852

237889

206989

182723

156415

شماره

تعداد تلفن منصوبه

2

26066

276766

250700

218700

185491

161098

140429

شماره

تعداد تلفن مشغول بكار

3

21476

61225

39749

31283

18792

10923

5089

سرويس

سرويس هاي ويژه تلفن ثابت

4

86

2501

2415

2112

1851

1712

1561

تعداد

تلفن همگاني شهري و راه دور

5

42/2

58/30

16/28

97/24

9/22

4/20

17/18

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت

6

21492

57180

35688

28882

22213

8546

4669

شماره

تعداد تلفن همراه

7

29/2

3/6

01/4

49/3

77/2

08/1

6/.

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

8

101

3247

3146

2723

2311

2090

1842

كانال

تعداد كانال بين شهري

9

134

725

599

552

525

493

475

تعداد

تعداد روستاهاي داراي ارتباط*

10

9

117

108

78

64

60

57

تعداد

تعداد كد بين شهري

11

34/0-

05/3

39/3

96/3

3/4

14/5

59/5

درصد

پرسنل به ازا 1000 شماره دايري

12

* آمار روستايي بدون احتساب ارتباط دهي به نقاط خاص مي باشد.

بخش خصوصي :

در راستاي واگذاري 20نوع فعاليت به بخش خصوصي ، طيف وسيعي از فعاليت ها در زمينه هاي خدماتي و تخصصي به بخش خصوصي واگذار شده است و منجر به اشتغال بالغ بر 2500نفر در سطح شركت مخابرات استان گرديده، بطوريكه شاخص تعداد كل پرسنل شركت به هزار شماره دايري از 5/6 نفر در پايان سال 76 به 05/3نفر تا پايان سال 1382كاهش يافته است .

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟