عملکرد83

وضعيت سال83

وضعيت سال 82‌

وضعيت سال 81‌

وضعيت سال 80

وضعيت سال 79

وضعيت سال 73

واحد

عنوان شاخص‌

رديف

15114

920162

905048

890182

875561

802933

727000

نفر

جمعيت‌

1

3

33.55

30.58

28.16

24.97

22.9

11.5

درصد

ضريب‌نفوذتلفن‌ثابت‌استان‌

2

8

46.44

38.171

35.42

28.46

26/25

موجود نيست

درصد

ضريب‌نفودتلفن ثابت مركز استان

3

49085

337784

288699

261852

237889

206989

91504

شماره‌

تلفنهاي منصوبه‌

4

32000

308766

276766

250700

218700

185491

84658

شماره

تلفن ثابت مشغول به‌كار

5

173

2674

2501

2415

2112

1851

645

تعداد

تلفن همگاني شهري و راه‌دور

6

16

149

133

123

103

87

59

تعداد

تعداد مراكز تلفن ثابت‌

7

97201

184796

87595

68282

45734

28652

12259

پورت

نصب سوئيچ‌ ( نصب + جايگزيني)

8

26176

83356

57180

35688

28882

22213

0

شماره‌

دايري تلفن همراه‌

9

3

9.00

6.3

4.01

3.49

2/77

0

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه‌

10

41

111

70

40

32

26

0

تعداد

منصوبه BTS

11

16

133

117

108

78

66

33

تعداد

كدهاي بين‌شهري‌

12

12

187

175

166

129

120

67

ايستگاه‌

ايستگاههاي مايكروويو محلي‌

13

0

13

13

13

13

9

6

ايستگاه‌

ايستگاههاي‌مايكروويوخطوط‌سراسري‌

14

1156

7165

6009

5123

4038

3380

900

كانال‌

كانالهاي انتقال‌

15

30

90

60

60

60

60

28

كانال‌

كانالهاي بين‌الملل‌

16

428

3675

3247

3146

2723

2311

774

كانال‌

كانالهاي خروجي بين‌شهري‌

17

-13

158

171

140

51

11

0

تعداد

x25, x28

شبكه ديتا

18

7

54

47

27

4

2

0

تعداد

ISP

144

156

12

0

0

0

0

تعداد

P.P،VPN

186

186

0

0

0

0

0

تعداد

*ADSL

36

775

739

662

552

525

369

تعداد

آباديهاي داراي ارتباط **

19

38

382

344

323

283

224

121

تعداد

دفاتر مخابراتي روستايي

20

-14

824

838

849

823

825

1014

تعداد

كل پرسنل (باراه دور)

21

-6

500

506

521

528

493

694

تعداد

پرسنل فني (باراه دور)

22

1

269

268

259

240

223

89

تعداد

تعداد پرسنل ليسانس به بالا

23

1

32.6

31.75

30.35

29.1

27.1

6.124

درصد

درصد پرسنل ليسانس به بالا

24

-0.36

2.67

3.03

3.39

3.96

4.3

12.6

تعداد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري

25

24267

24267

30878

29370

22049

14481

موجود نيست

فيش

فروش فيش هاي تلفن ثابت

26

6708

6708

18316

11815

11532

13060

0

فيش

مانده متقاضيان

27

2.17

50

47.83

53

53

47

موجود نيست

درصد

مكالمات نا موفق شهري

28

-3.4

52.7

56.1

55.57

55.98

58.91

61.7

درصد

مكالمات ناموفق بين شهري

29

-2.25

70.4

72.65

74.96

84.84

85.07

66.6

درصد

مكالمات نا موفق بين الملل

30

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟