وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان ارديبهشت1384

 

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

ارديبهشت84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

337784

0

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

310456

1690

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

32.9

0.1

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

37.25

0.98

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2722

48

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

153

4

7

دايري تلفن همراه

شماره

96065

12709

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

10.18

1.18

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

127

31-

ISP

تعداد

54

0

VPN ، P.P

تعداد

167

11

ADSL

تعداد

218

32

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي) اختصاصي)

تعداد

778

3

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.65

0.02-

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی) (KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

67472459

30

314

928

842

2293

36357

استان

131551

943896

-

10

23

19

51

374

 

اداره برنامه ريزي و آمار

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟