وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان مهر ماه1384

شركت سهامي مخابرات استان يزد

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

مهر84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي مصوبه

شماره

366887

29103

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

322370

13604

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

33.88

1.08

 

 

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

37.91

0.62

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2790

75

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

158

9

7

دايري تلفن همراه

شماره

120800

37444

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

12.7

3.84

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

62

96-

 

ISP

تعداد

58

4

VPN،P.P

تعداد

224

68

ADSL

تعداد

315

129

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي)اختصاصي)

تعداد

815

40

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.56

0.1-

 

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی)(KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

68009462

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

951458

-

10

23

19

51

374

اداره برنامه ريزي و آمار

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟