وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان آبان ماه1384

شركت سهامي مخابرات استان يزد

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

آبان 84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

366887

29103

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

324576

15810

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

34.06

1.26

 

 

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

37.91

0.62

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2833

118

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

158

9

7

دايري تلفن همراه

شماره

120800

37444

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

12.7

3.84

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

32

126-

 

ISP

تعداد

59

5

VPN،P.P

تعداد

375

219

ADSL

تعداد

423

237

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي)اختصاصي)

تعداد

833

58

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.54

0.13-

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی)(KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

68124145

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

952833

-

10

23

19

51

374

 

اداره برنامه ريزي و آمار

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟