وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان مردادماه1384

شركت سهامي مخابرات استان يزد

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

مرداد84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

352309

14525

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

317321

8555

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

33.46

0.34

 

 

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

40.10

7.28

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2790

75

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

154

5

7

دايري تلفن همراه

شماره

116609

33253

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

12.3

3.3

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

113

45-

 

ISP

تعداد

56

2

VPN،P.P

تعداد

184

28

ADSL

تعداد

262

76

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي)اختصاصي)

تعداد

800

25

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.60

0.07-

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی)(KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

67913894

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

946990

-

10

23

19

51

374

اداره برنامه ريزي و آمار

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟