وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد تا پايان شهريور ماه1384

شركت سهامي مخابرات استان يزد

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

شهريور84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

355809

18025

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

320489

11723

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

33.73

0.93

 

 

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

36.99

7.06

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2790

75

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

157

8

7

دايري تلفن همراه

شماره

116609

33253

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

12.3

3.3

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

62

96-

 

ISP

تعداد

58

4

VPN،P.P

تعداد

224

68

ADSL

تعداد

315

129

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي)اختصاصي)

تعداد

810

35

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.57

0.09-

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی)(KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

67971235

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

950083

-

10

23

19

51

374

اداره برنامه ريزي و آمار

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟