عملكرد از ابتداي سال84

وضعيت پايان

آذر 84

واحد

عنوان شاخص

رديف

19106

356890

 

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

18051

326817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

1.44

 

 

34.24

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

0.81

38.1

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

118

2833

تعداد

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

5

11

160

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

49028

132384

شماره

دايري تلفن همراه

7

5.01

13.87

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

126-

 

32

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

9

5

59

تعداد

ISP

110

266

تعداد

VPN،P.P

269

455

تعداد

ADSL

58

833

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي) اختصاصي)

10

0.14-

2.52

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

11

 

اطلاعات عمومي

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

تعداد دهستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد شهرستان

تعداد استان

جمعيت تا تاريخ تنظيم

مساحت(خاکی)(KM2)

 

36357

2293

873

994

330

30

68200599

1629807

كشور

374

51

19

23

10

-

954552

131551

استان

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟