عملكرد از ابتداي سال84

وضعيت پايان

بهمن 84

واحد

عنوان شاخص

رديف

21135

358919

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

25298

334064

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

2.1

 

 

34.9

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

1.86

39.15

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

123

2845

تعداد

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

5

17

166

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

49028

132384

شماره

دايري تلفن همراه

7

5

13.84

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

123-

 

35

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

9

6

60

تعداد

ISP

117

273

تعداد

VPN،P.P

473

659

تعداد

ADSL

63

838

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

10

0.21-

2.45

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

11

 

اطلاعات عمومي

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

تعداد دهستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد شهرستان

تعداد استان

جمعيت تا تاريخ تنظيم

مساحت(خاکی)(KM2)

 

36357

2293

873

1015

330

30

68372623

1629807

كشور

374

51

19

23

10

-

957302

131551

استان

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟