عملكرد سال84 وضعيت وضعيت سال 83‌ وضعيت سال 82‌ وضعيت سال 81‌ وضعيت سال 80 وضعيت سال 79 وضعيت سال 73 واحد عنوان شاخص‌ رديف‌
پايان سال84
17875 958677 940802 905048 890182 875561 802933 727000 نفر جمعيت‌ 1
2.55 35.35 32.80 30.58 28.16 24.97 22.9 11.5 درصد ضريب‌نفوذتلفن‌ثابت‌استان‌ 2
2.55 39.84 37.29 36.171 35.42 28.46 26/25 موجود نيست درصد ضريب‌نفودتلفن ثابت شهريزد 3
25916 363700 337784 288699 261852 237889 206989 91504 شماره‌ تلفنهاي منصوبه‌ 4
30050 338817 308767 276766 250700 218700 185491 84658 شماره تلفن ثابت مشغول به‌كار 5
252 2974 2722 2501 2415 2112 1851 645 تعداد تلفن همگاني شهري و راه دور 6
42 42 0 0 0 0 0 0 تعداد تلفن همگاني GSM 7
20 20 0 0 0 0 0 0 تعداد تلفن امداد جاده اي 8
314 3036 2722 2501 2415 2112 1851 645 تعداد كل تلفن همگاني 9
17 166 149 133 123 103 87 59 تعداد تعداد مراكز تلفن ثابت‌ 10
51576 51576 184796 87595 68282 45734 28652 12259 پورت نصب سوئيچ وكافو نوري 11
49068 132424 83356 57180 35688 28882 22213 0 شماره‌ دايري تلفن همراه‌ 12
5 13.81 8.86 6.3 4.01 3.49 2/77 0 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه‌ 13
56 167 111 70 40 31 27 0 تعداد منصوبه BTS 14
14 144 130 117 108 78 66 33 تعداد كدهاي بين‌شهري‌ 15
20 207 187 175 166 129 120 67 ايستگاه‌ ايستگاههاي مايكروويو محلي‌ 16
0 22 22 13 13 13 9 6 ايستگاه‌ ايستگاههاي‌مايكروويوخطوط‌سراسري‌ 17
985 8460 7475 6009 5123 4038 3380 900 كانال‌ كانالهاي انتقال‌ 18
0 90 90 60 60 60 60 28 كانال‌ كانالهاي بين‌الملل‌ 19
-121 37 158 171 140 51 11 0 تعداد x25, x28 شبكه ديتا 20
7 61 54 49 27 4 2 0 تعداد ISP
127 283 156 12 0 0 0 0 تعداد P.P،VPN
400 586 186 0 0 0 0 0 تعداد ADSL
61 841 780 739 662 552 525 369 تعداد آباديهاي داراي ارتباط 21
42 424 382 344 323 283 224 121 تعداد دفاتر مخابراتي روستايي 22
6820 48274 41454 - - - - - شماره مشغول بكار روستائي تلفن ثابت 23
3.59 24.46 20.87 - - - - - درصد ضريب نفوذ روستائي 24
-2 822 824 840 851 868 823 1014 تعداد كل پرسنل (باراه دور) 25
-1 499 500 506 521 528 493 694 تعداد پرسنل فني (باراه دور) 26
15 284 269 268 259 240 223 89 تعداد تعداد پرسنل ليسانس به بالا 27
2 34.5 32.6 31.75 30.35 29.1 27.1 6.124 درصد درصد پرسنل ليسانس به بالا 28
-0.24 2.43 2.67 3.04 3.39 3.96 4.3 12.6 تعداد پرسنل به ازاء هزار شماره دايري 29
26072 26072 21886 30878 29370 22049 14481 موجود نيست فيش فروش فيش هاي تلفن ثابت 30
1995 1995 6708 14302 11815 11532 13060 0 فيش مانده متقاضيان 31
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟