وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد لغايت تير ماه1385

وضعيت پايان

تير 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

368073

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

344246

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

35.67

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

41.12

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

2994

تعداد

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

5

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

145778

شماره

دايري تلفن همراه

7

15.11

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

35

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

9

63

تعداد

ISP

337

تعداد

VPN،P.P

911

تعداد

ADSL

856

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

10

2.29

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

11

 

اطلاعات عمومي

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

تعداد دهستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد شهرستان

تعداد استان

جمعيت تا تاريخ تنظيم

مساحت(خاکی)(KM2)

 

36357

2293

873

1015

330

30

68777524

1629807

كشور

374

51

19

23

10

-

964982

131551

استان

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟