وضعيت

عملكرد سال 84‌

وضعيت سال 84‌

واحد

عنوان شاخص‌

رديف‌

ارديبهشت

961830

17875

958677

نفر

جمعيت‌

1

35.45

2.54

35.34

درصد

ضريب‌نفوذتلفن‌ثابت‌استان‌

2

39.84

2.55

39.84

درصد

ضريب‌نفودتلفن ثابت شهريزد

3

363908

51576

363700

شماره‌

تلفنهاي منصوبه‌

4

340999

30050

338817

شماره

تلفن ثابت مشغول به‌كار

5

2984

252

2974

تعداد

تلفن همگاني شهري و راه دور

6

42

42

42

تعداد

تلفن همگاني GSM

7

20

20

20

تعداد

تلفن امداد جاده اي

8

3046

314

3036

تعداد

كل تلفن همگاني

9

166

17

166

تعداد

تعداد مراكز تلفن ثابت‌

10

-

51576

51576

پورت

نصب سوئيچ وكافو نوري

11

132424

49068

132424

شماره‌

دايري تلفن همراه‌

12

13.81

4.95

13.81

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه‌

13

167

56

167

تعداد

منصوبه BTS

14

144

14

144

تعداد

كدهاي بين‌شهري‌

15

207

20

207

ايستگاه‌

ايستگاههاي مايكروويو محلي‌

16

22

0

22

ايستگاه‌

ايستگاههاي‌مايكروويوخطوط‌سراسري‌

17

8460

985

8460

كانال‌

كانالهاي انتقال‌

18

90

0

90

كانال‌

كانالهاي بين‌الملل‌

19

35

-121

37

تعداد

x25, x28

شبكه ديتا

20

65

7

61

تعداد

ISP

311

127

283

تعداد

P.P،VPN

754

400

586

تعداد

ADSL

844

61

841

تعداد

آباديهاي داراي ارتباط

21

427

42

424

تعداد

دفاتر مخابراتي روستايي

22

48274

6820

48274

شماره

مشغول بكار روستائي تلفن ثابت

23

24.46

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟