وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان يزد لغايت مرداد ماه 1385

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

مرداد 85

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

373852

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

347822

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

36

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

41.46

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

3111

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

168

7

دايري تلفن همراه

شماره

163367

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

17

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

35

ISP

تعداد

63

VPN،P.P

تعداد

337

ADSL

تعداد

1060

10

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

856

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.26

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی)(KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

68893805

30

330

1015

873

2293

36357

استان

131551

966734

-

10

23

20

51

374

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟