عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان مهر 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

21801

385501

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

12513

351330

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

88.0

36.22

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

86.1

70.41

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

135

3111

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

78243

210667

شماره

دايري تلفن همراه

7

91.7

72.21

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

0

61

تعداد

ISP

9

75

358

تعداد

VPN، P.P

10

695

1281

تعداد

ADSL

11

18

858

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

18.0-

2.24

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟