عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان آبان 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

21801

385501

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

15094

353911

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

1,10

44.36

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

80.2

92.41

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

135

3111

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

85218

217642

شماره

دايري تلفن همراه

7

6.8

41.22

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

0

61

تعداد

ISP

9

83

366

تعداد

VPN، P.P

10

695

1281

تعداد

ADSL

11

17

858

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

20.0-

2.23

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟