عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان آذر 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

21801

385501

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

17108

355925

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

25,10

59.36

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

2.38

42.22

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

184

2704

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

125283

257707

شماره

دايري تلفن همراه

7

12.68

26.49

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

0

61

تعداد

ISP

9

83

366

تعداد

VPN، P.P

10

843

1429

تعداد

ADSL

11

17

858

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

26.0-

2.17

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟