عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان ديماه 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

22924

386624

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

18963

357780

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

39.1

73.36

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

46.2

42.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

184

2704

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

125620

258044

شماره

دايري تلفن همراه

7

12.68

26.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

0

61

تعداد

ISP

9

87

370

تعداد

VPN، P.P

10

1033

1619

تعداد

ADSL

11

18

859

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.27-

2.15

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟