عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان بهمن ماه 85

واحد

عنوان شاخص

رديف

22924

386624

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

23500

362317

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

8.1

37.14

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

14.3

42.98

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

230

2748

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

125620

258044

شماره

دايري تلفن همراه

7

12.68

26.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

5

66

تعداد

ISP

9

102

385

تعداد

VPN، P.P

10

1215

1801

تعداد

ADSL

11

21

862

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.31-

2.11

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟